• imag0445

  Podsumowanie konferencji

  W poniedziałek 14 listopada Fundacja Tradycja i Nowoczesność była gospodarzem organizowanej we współpracy z Katedrą Współczesnych Transformacji Politycznych INPiSM UJ oraz Bankiem Zachodnim WBK, konferencji naukowej: „III RZECZPOSPOLITA 1990-2016 – ocena funkcjonowania”.

  Konferencja odbyła się pod patronatem i z udziałem wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana oraz wicepremiera, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, przy obecności licznego grona przedstawicieli świata nauki, w tym uznanych specjalistów w zakresie transformacji ustrojowej i polskiego systemu politycznego. Wydarzenie objęło swoim patronatem również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Uczestnicy konferencji zgromadzili się w reprezentacyjnej sali „Fontany” Pałacu Krzysztofory, położonego przy krakowskim Rynku Głównym. Wydarzenie otworzył prezes Fundacji TRINO dr Wojciech Kasprowski, który po krótkim powitaniu udzielił głosu gościom honorowym. Następnie referat wprowadzający wygłosiła pani prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, kierownik Katedry Współczesnych Transformacji Politycznych INPiSM UJ.

  Po wystąpieniach okolicznościowych przyszedł czas na zasadniczą część merytoryczną, w trakcie której głos zabrało dwanaścioro prelegentów, prezentujących bardzo szeroki zakres zagadnień skupionych wokół próby oceny funkcjonowania III Rzeczpospolitej na przestrzeni ostatnich dwudziestu siedmiu lat.

  Jako pierwszy, prof. dr hab. Michał Śliwa przedstawił założenia idei politycznych w procesie przemian społeczno – ustrojowych. Z kolei prof. dr hab. Marek Bankowicz w niezwykle interesujący sposób wyszczególnił mankamenty polskiego systemu konstytucyjnego. Ocenę dorobku i działalności Senatu RP zaprezentował dr Tomasz Litwin. Następnie dr. Lucas B Mazur zwrócił uwagę na przyczyny występujących często w zachodnich mediach a sprzecznych z faktami historycznymi, określeń, jak „polskie obozu koncentracyjne”. Mgr Judyta Pasiut przybliżyła problematykę współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego. Na zakończenie części pierwszej, z ciekawą prelekcją na temat instytucji referendum w polskim systemie politycznym po 1990 roku wystąpił dr hab. Dominik Sieklucki.

  Część drugą zainaugurowało wystąpienie dr hab. Moniki Ślufińskiej, która omówiła ewolucję systemu medialnego III RP, następnie dr Jacek Sokołowski przedstawił polityczne uwarunkowania i polityczne implikacje modelu sądownictwa konstytucyjnego na przykładzie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w III RP. Regionalne fora współpracy międzynarodowej w procesie demokratyzacji i europeizacji Polski omówiła dr Agnieszka Nitszke, zaś mgr Michał Sroka w przystępny sposób zreferował niezwykle zawiły problem spółek skarbu państwa. Mgr Anna Górecka z naukowego punktu widzenia opisała polską emigrację po akcesji do UE, na sam koniec zaś dr Wojciech Kasprowski zmierzył się z kwestią polskiej demokracji i legitymizacji Konstytucji RP.

  Kilkugodzinna konferencja zakończyła się żywą dyskusją, w trakcie której poruszono szereg ważkich w przedmiocie konferencji problemów.

  IMAG0427

Comments are closed.